TỔ CHỨC DV ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TÂM LUẬT & CỘNG SỰ