TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TÂM LUẬT - GẦN 10 NĂM KINH NGHIỆM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

TÂM LUẬT TƯ VẤN VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP KHI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BỊ TỪ CHỐI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MỚI

TRƯỜNG HỢP QUÝ KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP KHÁC, NHƯNG BỊ TỪ CHỐI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN/ BẰNG ĐỘC QUYỀN (CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ SẼ ĐÁNH GIÁ ĐƠN ĐĂNG KÝ VỀ KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT, SAU ĐÓ LÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU BẢO HỘ VÀ CUỐI CÙNG LÀ DẤU HIỆU KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI DANH NGHĨA NHÃN HIỆU).

TÂM LUẬT SẼ TƯ VẤN, ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP HỢP LÝ, TRA CỨU, NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN ĐỊNH MỘT CÁCH HIỂU QUẢ TRÊN CƠ SỞ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT (TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN), ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGHIỆP VỤ ĐI ĐÔI VỚI THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TẾ ĐÃ TRẢI QUA RẤT NHIỀU LẦN ĐỂ ĐẠI DIỆN QUÝ KHÁCH HÀNG LẤY LẠI HOẶC CHỈNH SỬA LẠI HOẶC ĐĂNG KÝ LẠI  VÀ XÁC LẬP QUYỀN MỘT CÁCH HIỆU QUẢ, THÀNH CÔNG CAO TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT.

TÂM LUẬT, Với tư cách là Tổ chức Hoạt động Pháp Luật, Tổ chức DV Đại diện sở hữu trí tuệ, Tổ chức Hoạt động tư vấn và dịch vụ Quyền tác giả, Quyền liên quan và là Tổ chức DV Đại diện quyền đối với Giồng cây trồng, Được phép ĐẠI DIỆN Quý Khách thực hiện tất cả các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký hoặc/ và bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ (Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, Xử lý xâm phậm,....) của Quý Khách Hàng, cụ thể như sau:

Đại diện soạn (ký, đóng dấu), nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký cho đến khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn.

Đại diện nhận các văn bản của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hồ sơ đăng ký, Tâm Luật sẽ thông báo và gửi cho Khách Hàng.

 Đại diện ra thông báo/văn bản nhắc, yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho biết kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu khi quá thời hạn quy định. Tâm Luật sẽ kiểm tra và gửi thông báo về tình trạng hồ sơ đăng ký khi Khách Hàng có yêu cầu.

Đại diện tư vấn Khách Hàng khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đưa ra ý kiến liên quan đến hồ sơ đăng ký và khi có ý kiến phản đối của người thứ ba đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.

- Đại diện nhận thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay không cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào kết quả thẩm định nội dung đơn mà Cục ra công văn thông báo, Tâm Luật sẽ tư vấn, đại diện trả lời, phúc đáp gửi Cục bằng văn bản theo yêu cầu của Khách Hàng.

Hotline: 0943 0000 40 - 0909 75 77 00 (Ls. Tâm)
Homephone: (028) 350 00 530

TÂM LUẬT: Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật & Cộng sự
Địa chỉ: 67 (số cũ 274) Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 350 00 530 - (028) 6286 6077 - 0943 0000 40 - 0903 757 700 - 0909 410 477 - 0909 407 500 - 0906 838 184 - 0909 623 677 - 0909 672 600 - 0909 675 600- 0909 757 700

Website: http://sohuutrituetamluat.vn
www.facebook.com/sohuutritue.tamluat