TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TÂM LUẬT - HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

ĐẠI DIỆN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN CHUYÊN NGHIỆP 2024 - TÂM LUẬT

Đăng ký Nhãn hiệu độc quyền
Đăng ký Bản quyền Tác giả Logo
Đăng ký Logo/ Thương hiệu/ Slogan độc quyền
Đăng ký Kiểu dáng
Đăng ký Sáng chế
Chỉ dẫn địa lý
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Đăng ký Bảo hộ Giống cây trồng

+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Malaysia
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Indonesia
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Philippines
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Campuchia
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Lào
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Trung Quốc
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Thái Lan
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Singapore
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Nhật Bản
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Hệ Thống MADRID
+ Đăng ký Nhãn hiệu Trực tiếp Nước Muốn Bảo Hộ

Hotline: 0943 0000 40 - 0909 75 77 00 (Mr. Hồ Quốc Tâm)
Homephone: (028) 350 00 530

Website: http://sohuutrituetamluat.vn
www.facebook.com/sohuutritue.tamluat

TÂM LUẬT, Với tư cách là Tổ chức Hoạt động Pháp Luật, Tổ chức DV Đại diện sở hữu trí tuệ, Tổ chức Hoạt động tư vấn và dịch vụ Quyền tác giả, Quyền liên quan và là Tổ chức DV Đại diện quyền đối với Giồng cây trồng, Được phép ĐẠI DIỆN Quý Khách thực hiện tất cả các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký hoặc/ và bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ (Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, Xử lý xâm phậm,....) của Quý Khách Hàng, cụ thể như sau:

- Đại diện soạn (ký, đóng dấu), nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký cho đến khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn.

- Đại diện nhận các văn bản của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hồ sơ đăng ký, Tâm Luật sẽ thông báo và gửi cho Khách Hàng.

-­ Đại diện ra thông báo/văn bản nhắc, yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho biết kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu khi quá thời hạn quy định. Tâm Luật sẽ kiểm tra và gửi thông báo về tình trạng hồ sơ đăng ký khi Khách Hàng có yêu cầu.

- Đại diện tư vấn Khách Hàng khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đưa ra ý kiến liên quan đến hồ sơ đăng ký và khi có ý kiến phản đối của người thứ ba đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.

- Đại diện nhận thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay không cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào kết quả thẩm định nội dung đơn mà Cục ra công văn thông báo, Tâm Luật sẽ tư vấn, đại diện trả lời, phúc đáp gửi Cục bằng văn bản theo yêu cầu của Khách Hàng.